رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

کد محصول :Z 15

چکیده:

 

ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاري در دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدي، ﻧﺘﯿﺠﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺻﻼح ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﺗﺠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎري دﺷﻮار اﺳﺖ.اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار، از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮدنِ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﺪاري، ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪاري از ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﺗﻐﯿﯿﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮاب ﮐﺮدن و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻤﺎري و ﻣﻌﻤﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﻓﯿﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎﻻﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺻﺮف ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﻧﻮر اﺗﺎق را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﯾﺪات اﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﯾﮑﯽ از رﺧﺪادﻫﺎي داﺋﻤﯽ و ﺟﺎري در دانشگاههاست . ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﻣﺤﯿﻂ دانشگاه را دراﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﮐﻨﺪ .

کلمات کلیدی:دانلود طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار،دانلود رساله معماری،دانلود پایان نامه معماری،رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

download

3box

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:  رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار
  • فرمت فایل:word
  • تعداد صفحات:120
  • حجم فایل:10 مگابایت

 


مشخصات محصول:

  • نام محصول: نقشه های طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار+تصاویر سه بعدی
  • فرمت فایل:اتوکد و تصاویر سه بعدی
  • توضیحات محصول:این پروژه شامل نقشه های اتوکدی کامل و مبلمان شده در تمامی طبقات،سایت پلان اتوکدی مبلمان شده،  برش های مبلمان شده ،پلان اتوکدی ستون گذاری تمام طبقات،تصاویر سه بعدی،و نماهای اتوکدی می باشد.متراژ کل بنا 3500 مترمربع و زمین سایت 9000 متر مربع می باشد.
  • حجم فایل:20 مگابایت

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان


رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار , پروپوزال رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار,مطالعات رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار,برنامه فیزیکی طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار، ریزفضاهای رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار,دانلود رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار،دانلود رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار،رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار،رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار,دانلود طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار،نقشه های طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار، رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا