رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

کد محصول :Z 21

چکیده:

 ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭘﺮروﻧﻖ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮي، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ  ي ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ي اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ي ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ، اﺛﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ اي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺮده  ﻧﻈﺎم زﻳﺴﺘﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲﺷﻮد .ﺧﺮده در   ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﺎ  ﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ و دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﺷﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدد  . ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮ ﺧﺮده ﺑﺎﻻ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، رﻓ رﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺧﺮده ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  رﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺮده ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮدش را ﺑﺎ  ا ي اﻧﺘﻘﺎل و ارزش ﺷﺘﺮاك ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﻣﻲدﻫﺪ.گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار و یادمان‌های مذهبی، انجام اعمال مذهبی، آموزش‌های دینی و گذراندن اوقات فراغت در مکان‌ها و مراکز مذهبی جهان سفر می‌کنند. این پژوهش به نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی می‌پردازد. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری، کلیة گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه شاهزاده حسین (ع) در شهر جوپار است. با توجه به بررسی ها و تحلیل های این پروژه در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند، سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار بالاتر است. در نهایت، راهبردهایی چون تلاش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی در اماکن زیارتی و …  تبلیغات گسترده برای جذب گردشگران و استفاده از درآمدهای مکان‌های زیارتی برای بهسازی و حفاظت از آن‌ها، سبب توسعة گردشگری مذهبی می‌شود.

کلمات کلیدی:دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز،دانلود رساله معماری،دانلود پایان نامه معماری،رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

download

3box

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:  رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز
  • فرمت فایل:word
  • تعداد صفحات:140
  • حجم فایل:10 مگابایت

 


مشخصات محصول:

  • نام محصول: نقشه های طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز+تصاویر سه بعدی
  • فرمت فایل:اتوکد و تصاویر سه بعدی
  • توضیحات محصول:این پروژه شامل نقشه های اتوکدی کامل و مبلمان شده در تمامی طبقات،سایت پلان اتوکدی مبلمان شده،  برش های مبلمان شده ،پلان اتوکدی ستون گذاری تمام طبقات،تصاویر سه بعدی،و نماهای اتوکدی می باشد.متراژ کل بنا 3500 مترمربع و زمین سایت 10000 متر مربع می باشد.
  • حجم فایل:20 مگابایت

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان


رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز , پروپوزال رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ,مطالعات رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ,برنامه فیزیکی طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ، ریزفضاهای طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ,دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ،دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ،رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ،رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ,دانلود طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ،نقشه های طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ، رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا