رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین

کد محصول :Z 40

چکیده:

در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در آراﻣﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. امنیت از ﻧﻈـﺮ لغوی ﺑـﻪ معنای راﺣـﺖ و آﺳﻮده و ﺑﯽ ﺑﯿﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﻪ دﻓﺎﻉ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن و اﻣﻮال ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻨﯿﺖ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ او دارد. اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰار آﻻت دﻓﺎﻋﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوي ﻧﻈـﺎﻣﯽ و   … ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎده ﻗﺸﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﮔـﻮي ﻧﯿـﺎز ﻫـﺎي    داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺨﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ را در ﻣﺮدم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ حس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي و آﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻌﻤـﺎري و رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ( از ﻗﺒﯿﻞ: ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺮاﻑ و دﯾﺪ، اﻓﺰاﯾ ﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺼﺮي، ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻨﺎﺳـﺐ میان ﺗـﺮاﮐﻢ جمعیتی و ﻣﺠﻤﻮﻋـ ﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧ  ﯽ، اﯾﺠـﺎد  ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻉ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ….) ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ رساله ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ درﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ می پردازد. روش تحقیق توصیفی – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﺳﻨﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلمات کلیدی:دانلود رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین،دانلود پایان نامه معماری،رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین

download

3box

————————————————————————————————————————————————————————————————————

مشخصات محصول:

  • نام محصول:  رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین
  • فرمت فایل:word
  • تعداد صفحات:130
  • حجم فایل:10 مگابایت

 


مشخصات محصول:

  • نام محصول: نقشه های مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین+تصاویر سه بعدی
  • فرمت فایل:اتوکد و تصاویر سه بعدی
  • توضیحات محصول:این پروژه شامل نقشه های اتوکدی کامل و مبلمان شده در تمامی طبقات،سایت پلان اتوکدی مبلمان شده،  برش های مبلمان شده ،پلان اتوکدی ستون گذاری تمام طبقات،تصاویر سه بعدی،و نماهای اتوکدی می باشد.متراژ کل بنا 3500 مترمربع و زمین سایت 10000 متر مربع می باشد.
  • حجم فایل:20 مگابایت

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

تحلیل و بررسی مجتمع تجاری تیراژه و ایرانیان


رساله طراحی مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین , پروپوزال رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین,مطالعات طراحی مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین,برنامه فیزیکی مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین، ریزفضاهای مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین,دانلود رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین،دانلود رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین،رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین،رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین ,دانلودمجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین،نقشه های مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین، رساله مجموعه مسکونی میان مرتبه با رویکرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ساکنین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا